Ceník

AK Kubsova LOGO

Cena objednaných právních služeb nebo způsob jejich určení jsou s klientem vždy sjednány předem, a to buď telefonicky, e-mailem nebo po předchozí domluvě na společném jednání, jinak platí cena dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Cena se dále odvíjí jednak od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, tak časového, tak i od hodnoty projednávané věci.

Právní služby jsou převážně poskytovány na základě smluvní odměny sjednané dohodou mezi advokátem a klientem, přičemž pokud tato smluvní dohoda nebude učiněna, pro stanovení výše odměny za vyřízení věci klienta je pak hlavním vodítkem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

V případě sjednané smluvní odměny, je pak tato vyměřena dle složitosti věci v hodinové sazbě od 2.500,- Kč/hod – 3.500,- Kč / hod. Tato sazba může být v závislosti na povaze věci mimořádně snížena; při použití cizího jazyka, cizího práva nebo u složitější věci může být hodinová sazba naopak zvýšena. K odměně je účtován dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif) také režijní paušál a hotové výlohy (jízdné, promeškaný čas, soudní či správní poplatky a podobně).

Pokud dochází k dlouhodobější spolupráci mezi klientem a advokátem je pak pravidlem sjednání konkrétní slevy nebo předem stanovené paušální odměny.

Zastupování před soudy v občanském soudním řízení se řídí ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (nedohodnou-li se strany jinak),kterou se stanoví výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení. Hodnota nákladů za zastupování klienta určená ve výši dle této vyhlášky a soudem přiznaná je tzv. přísudkem a náleží advokátovi ve věci činnému.

Advokát je plátcem DPH, a proto je ke každé ceně účtována stanovená 21 % sazba.

Informace pro spotřebitele

Ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn se má klient – spotřebitel, právo obrátit s případnou reklamací ceny právních služeb či v případě sporu mezi ním a advokátem na příslušný smírčí orgán, kterým je Česká advokátní komora, Národní tř. 16,110 00 Praha 1. Pravidla pro postup ČAK při mimosoudním řešení sporů jsou k dispozici na webové adrese www.cak.cz.

AK Kubsova LOGO